Lid worden ?

Door beslissing van de Algemene Vergadering van maart 2014, verandert de ledenstructuur en ook de ledenbijdrage vanaf 2015 en volgende jaren.

Er zullen nog twee categoriën leden bestaan :

  • leden met erkend gidsendiploma betalen € 45 lidgeld.  Er dient geen € 5 meer betaald te worden voor familieleden.  Zij mogen automatisch aan de activiteiten van de vereniging deelnemen op voorwaarde dat stadsgidsen voorrang hebben moest het aantal plaatsen beperkt zijn.
  • toegetreden leden (dit zijn alle andere leden) betalen € 25 lidgeld.

Het staat iedereen vrij een groter bedrag te storten dat het vereiste lidgeld.  De naam van leden die samen met hun lidgeld een gift overmaken zal verschijnen in een volgende uitgave van de Antwerpsche Tydinghen (tenzij zij dit niet wensen en laten weten aan de penningmeester : penningmeester@kgva.be).

Omwille van kostenbesparing werd beslist om een nieuw rekeningnummer te nemen.  Vanaf heden dient voor betaling van de lidgelden enkel nog het volgende rekeningnummer gebruikt te worden : BE44 9731 1393 7345, op naam van Koninklijke Gidsenvereniging van Antwerpen.  Bij de mededeling vermelden "lidgeld" en uw "Naam" in het geval deze verschilt van deze van de rekeninghouder.  Het vorige rekeningnummer werd afgesloten.  Om in orde te zijn voor de verzekering dient het lidgeld betaald te worden voor 31 januari.

Nieuwe leden dienen hun aanvraag te doen bij de secretaris : secretaris@kgva.be.  Eventueel met een copie van hun gidsendiploma indien zij dit bezitten.  Voor leden met erkend gidsendiploma zit in dit bedrag naast de verzekering ook de toegang tot het intranet van de vereniging hiervoor (met documentatie van verschillende wandelingen).

Alle leden ontvangen het tijdschrift Antwerpsche Tydinghen en kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging.

Gelieve alle adreswijzingen mede te delen aan Axel Massart, Penningmeester K.G.v.A. : e-mail (penningmeester@kgva.be),  p/a Veldkantvoetweg 98, 2540 Hove.